FEBRUARY

1     Exodus 38:9 – Exodus 40:19

2     Exodus 40:20 – Leviticus 4:16

3     Leviticus 4:17 – Leviticus 7:17

4     Leviticus 7:18 – Leviticus 10:5

5     Leviticus 10:6 – Leviticus 13:15

6     Leviticus 13:16 – Leviticus 14:41

7     Leviticus 14:42 – Leviticus 17:2

8     Leviticus 17:3 – Leviticus 20:4

9     Leviticus 20:5 – Leviticus 23:6

10   Leviticus 23:7 – Leviticus 25:24

11   Leviticus 25:25 – Leviticus 27:8

12   Leviticus 27:9 – Numbers 2:5

13   Numbers 2:6 – Numbers 4:6

14   Numbers 4:7 – Numbers 6:11

15   Numbers 6:12 – Numbers 7:69

16   Numbers 7:70 – Numbers 10:16

17   Numbers 10:17 – Numbers 13:14

18   Numbers 13:15 – Numbers 15:22

19   Numbers 15:23 – Numbers 18:3

20   Numbers 18:4 – Numbers 21:5

21   Numbers 21:6 – Numbers 23:14

22   Numbers 23:15 – Numbers 26:26

23   Numbers 26:27 – Numbers 28:24

24   Numbers 28:25 – Numbers 31:22

25   Numbers 31:23 – Numbers 33:11

26   Numbers 33:12 – Numbers 35:11

27   Numbers 35:12 – Deuteronomy 2:4

28   Deuteronomy 2:5 – Deuteronomy 4:23